شرایط عمومی جهت شرکت در مسابقه:
1) کلیه آثار غدیر می بایست با محوریت خطبه غدیر باشد.
2) حداکثر مدت زمان هر ویدیو 3 دقیقه می باشد.
3) هنگام ضبط ویدئو، موبایل خود را به صورت افقی بگیرید.
4) جمله ی” این ویدیو جهت شرکت در مسابقه سفیر غدیر تهیه می شود” در ابتدای ضبط بیان شود.
5) رعایت موازین اخلاقی و شرعی در تهیه ویدیو الزامی است.
6) مسابقه ویژه نوجوانان زیر 15 سال (اعم از دختر و پسر) می باشد.
7) کلیه آثار می بایست در سایت غدیریه به نشانی ghadiriyah.ir بارگزاری گردند.