ضمن تبریک به برندگان مسابقه امیرغدیر، جهت اهداء جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد.